目前日期文章:200909 (3)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要
Ma-gai ē gò-sū/ghūan-zōk: Li Siau-hong, gai-sià: Ghō Diāng-lĭng
Gā-na-dāh ē Ma-gāi bhok-su di 1872 nĭ lāi bak Dai-ŭan tūan-gąu, sių-dior ząi-dę-lăng ē bhu-riok, dàn zior-tău, pùa sai-riōr, sin-zì siōr gàu- dng. dąn-si cųa Dāi-ŭan bēⁿ-bō-zok zā-bho-lăng zòr bhò ē Ma-gai, bàh-buaⁿ tūn-lùn, ī orh ę-hiau gųt-liu ē Dąi-ghì, zit bhin bò-dō, zit bhin tè Dāi-ūan-lăng bhen-hųi bhan cùi-kì. Ma-gai di Dāi-ŭan cīn-ciù gą Dāi-ūan-lăng bhàn gųe ē cùi-kì zong-giōng ų nng bhān zit cīng ghųa kì. Ling-ghųa Ma-gai gorh bhen-hųi sàng Mā-la-li-à ē dik-hąu-iorh gīm-gē-ląp-song ho sàn-ciāh ē hųan-zià.
‘Ma-gai ē bęh ior-zùi’sùah cut-miă ki ląi. 129 nī zĭng (1880 nĭ), Ma-gai di Dąm-zùi kāi-set ‘Gāi ī-gùan’, si bak Dāi-ŭan dę-it gīng sē-īuⁿ-sīk ē bęⁿ-īⁿ. sųa lorh di 1882 nĭ gorh gèn-lip ‘li hąk dng dųa sū-īⁿ’(dior si ghū-gīn hąk-dng, di gīn-a-rit ē zīn-li dąi-hak ląi-dè) nng nī āu gorh còng-lip Dąm-zùi lu hąk-dng, si Dāi-ŭan dę-it gīng lu-zu hąk-hāu. 1901 nĭ Ma-gai gùe-sin, ūi-ghĕn gāu-dąi māi-zòng diàm Dāi-ŭan. gīn-a-rit Dąm-gāng diōng-hak ląi-bhīn Ma-gai ē bhōng-à ų zit dè zior-bi, ding-bhīn sū-sia dior Ma-gai zùe-āu ē zit siu si, ding-bhīn si an-ne sià, ‘ghun zīn sim so ąi ē Dāi-ŭan āh! ghun gą iu sing zī nĭ zūan-bō hòng-hęn ho lì, ghun zīn gà-ì di zia dųa lorh ląi. ghun lān-hun-lān-sią e Dāi-ŭan āh! ghun gą iu sing zī nĭ zūan-bō hòng-hęn ho lì…ghun zīn hūaⁿ-hi di zia kùaⁿ hng-hng ē so-zāi. di hit ē dųa pōr-lōng pà hųaⁿ-biⁿ ē hiang-liąng siaⁿ diōng-gan, di hit ē iōr-iōr- hàiⁿ-hąiⁿ e dik-ną cių-ìm ę-ka, dąn-ghųan ę-dàng cųe dior ghun ē gūi-siōk, dng-dāng ghun hong-hęn sīng-ghăi get-sōk ē sĭ.’ Ding-bhīn ē gò-sū ho lan gam-gak Ma-gai dùi Dāi-ŭan sit-zāi zīn ų tìaⁿ-sim ląh.

daiqi007 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

搭 時代e筆 飛seh (原登 台文前線 第15期)


張春凰

時代e筆 引導 自由心思 飛行, 不時不陣, 我坐著 zit台 幻化e飛行船, 到 天涯海角 去旅行, di 街頭巷尾 看雜藝, ma di古文明e 所在, 去尋cue 傳說中 古老e 奧義之書。
長久以來, 我決心 veh寫 一本冊, 冊名 叫做《筆》。
思路 是 沿著 各式各樣e 符碼, 想veh 探討e 祕密。
我去閱讀 有關 世界字母e 故事、 文字e故事、 印刷術e故事, 我去搜尋 筆e歷史、 紙e發明,到當今 身處di 網際網路e 天下。
Logos 是 人類使用 口才本能 講述e言談, 保存著 記憶承傳e 風格, 呈現 所謂e 原始部落e 智慧意味, 經過 拍索仔 做記號、 di洞穴石壁 畫圖做記錄、 di龜殼 刻圖紋、 di泥板 印符號, 人類 千方百計 用 樹枝、 石頭、 gah尖刀 di 沙粒頂面 寫字, di 方尖碑頂面 記述 國家大事。
筆e 原始身份 gah 帝王、 貴族、 士紳、 神職、 書記、 歷史學家 配批, 是一種 特殊e背景, 有身份e人, ga 咱e嘴、 心思、 理智、 巧手, 融合做 金頭腦e寶藏, yin 掌握著 書寫e 權勢gah貴氣。
祭司gah童乩 透過特殊e 職務, 傳送天機, 接觸著 普羅大眾 無e 神通技藝, 種種e規矩、預言 gah 警示, 卜掛 更加牽連著 筆e魔力。
人民認定 筆 來自勢力 gorh有 神聖e任務。
為著 一支筆, 和平e使者, 拋棄了劍, 年久月深, 筆是文雅、 才子e代名詞, 西方 有 一句話語:“筆勝過劍”(The pen is mightier than the sword.)。
欣羨筆士e 風流gah 威猛, 貴族、 專能e 筆, 一步一步 進入 個人化,毛筆、 鉛筆、 色筆、 原子筆、 電子感應筆……, 突破ganna用 手筆表示e 筆路, 寫情批e 時陣, ve閣驚 字體、 字形, 影響著個人 筆字e風格, 致使 跳過 其他才華e 排斥。
有了筆, 筆e書寫 延伸著 記憶e體系, 人ve閣去 為著 失落e頭神,pi-pi-cuah。
有了筆, 知識m是 王族特權 獨佔, 日頭腳 民主e素養 漸漸成形, 布衣平民 有了歡笑, 階級 無再hiah hiaubai 。
為什麼 古老e 希臘羅馬文化 di歐洲 烏暗時代 消失無形, 為什麼 南美州e文明 Inca、 Maya、 Aztec消失 無影, 透過筆 留落來e 殘餘證據, 透過翻譯, 使得 文藝復興 再領風騷, 透過筆e 重整, 世人看見 失落e文明。
筆引發 思維e傳播, 丈量世界。
過去e電報 傳達著 互動e訊息, 現在eMSN 即時聯絡, di地球e 另一端, 你享有影像 親像 面對面e 談論, 親像 di彈鋼琴e 風姿, 指尖 按落筆e關鍵, 用 十支指尖 彈織出 歌詩。
長久以來, 我珍愛 身邊e人, 伊為我、 為逐個 做一支奇妙e 現代筆—台音輸入法, 伊看我 di齒盤 倒彈e癆傷, 伊 用珍貴e 青春gah智力, 閣deh拍拚 突破 語音辨識e 機密。
筆 佈滿 我e細胞 , 我驚異、 ma讚歎, 我呵咾, 我力行, 長年短月, zit支 漫妙之筆, 浸透著 我e生活。
傷愁e時陣, zit支筆 點著 我e光, 歡喜e時刻 zit支筆 替我記事, 為日後 年老e衰弱, 鋪排一塊 小小樂園。 聽講 人老e時 攏記著 古早e代誌, 我期待 zit寡 古早e代誌, m是 孩童時代 ganna gah 親密e小妹仔 dak嘴nia, 這應該是 家己e 故事核心, 家己鋪排 靈魂e所在, 快樂qin-a時代e 放蕩, 隨心滋養。
我kia di當代 時間坐標e 盡bong, 坐di 筆e慧星 seh 來seh去, 用一世人e 精力, 來看待 zit支心靈e 筆舌。 時時刻刻, ga 感內e事物, 運用 zit支時代e 筆尖, 透過 台音輸入法, 我e心、 左右手指, 靈活deh移動, 親像 魂遊按呢, 一字、 一字、 一句、 一句、 一篇、 一篇、 一本、 一本 生產出來。
是啊! 我將有 尾站e時陣, 我 為何悲傷? 是啊! 凡俗之中, 我離ve開 憂悶gah自大, 因為 透過zit支筆, 伊 安搭著我、 檢視著 幼稚gah憤怒e 情緒, ho我反省、 ho我平穩, ho我體悟。
到zitma, 我仝款 無ve記得 veh寫一本 叫做《筆》e冊, 只是 di 伊世出進前, 我e 跳躍之心, di 心智e平洋 漫步或走跳。
我為家己 無童話e 童年補白, he是 成就《世界童話360》e 巡禮。
寫gah讀 永遠deh 循化, 為何 咱veh 讀經典? 筆e負擔、 筆e責任、筆e任務, 引領探索 跨世紀、 跨時空e《台文1001譯》。
筆 圓滿 作家gah靈魂e 對話。
繁華都會e 櫥窗, 展著流行e 花花世界, 會引誘我, 跳脫現實, 我夢想ga家己 打扮做 一位女王, 可是 zia-esiann神, 終歸尾 攏收拾di 一支筆下。
Mai ga我講 物件 有外好食 du外好食, 花有 外芬芳? 因為 長久以來 我閣deh熱戀ui筆 所流露e情分, 一直到 我無力掌握e 時陣, ho我 來去畫圖! he是 另外一個 線條e書寫, ho我 來去跳舞! he是 姿態線條e 書寫, ho我 來去講故! he是 聲波線條e 書寫…… 所有 di筆 所延伸e 夢境, ho我 lak著筆e 魂髓脫化。
做伙來 用 時代e筆, 改變世界!
(20090416)

daiqi007 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

嘩水 會堅凍e Oprah Winfrey
張春凰

1. m通輕視 zit位 黑美人
透明e 冊局櫥窗 排出 推銷新品 --“全世界 上有影響力e 查某人: 歐普拉傳奇” zit本冊e 華文版。
對著 流行文化、 大紅人, 加加減減 帶有 淡薄仔 八卦輕浮、 痟熱deh snge 粉絲崇拜 意味, 親像 西門町e 少年人, 一波、 一波e 時行打扮, 無論是 服裝穿插、 飲食習性、 肢體行為, 有時會 感覺 拋過時 gah 嘩主流e 價值觀e 大衝突。 同時產生 due人起舞, 喪失自我 gah 無惜福e 罪惡感。
所以 阮 仝款故我, ga力用di 無仝款e 所在。
一直到 三年後, di 網路資訊 上, 目一nih-a 影著 Oprah 慘澹e 童年生活 gah “閱讀” 解救著 zit個 當今 紅pa-pae 電視脫口秀 來自南方e Oprah小姐。
Zit種 神奇e閱讀 引起 阮e好奇心。
開始用心 來認識伊, 想veh知影 到底 伊是按怎 吐劍光。
人通常 會欣羨 別人e光、 同時閣 厭sen世俗e 名利, 認為財富 是 不可赦免e 罪惡根源, 這難免有 自認清高e 酸qiuh-qiuhe 脫俗消極。 Di 正常e路道 上 有名有利 m是罪惡, 有理想 ziann是 重點。
Oprah 本人e傳奇, 到zitma 閣是 大眾媒體e 風向球, 有人愛伊、 有人怨伊, 什麼原因 伊成做 流行文化e 指標? 為什麼 一個 南方底層e 黑人私生子, 親像 一隻 vai鴨仔 一登天 變做 高貴e 黑天鵝?
咱 簡單來看 伊e背景:
1954年e 正月尾, 一個 未婚私生子 出世di Misssissippi州e Koseciusko小鎮。 六歲以前 gah 外公外媽 dua做伙。 外公精神 有寡凸槌 di厝內 若一粒 無定時e 炸彈, 不管 外媽、 zo孫仔, 出手粗魯e 拍打, 時常 ho zit間厝內e 老幼 驚gah pi-pi-cuah。
9歲e時, 來來去去 搬去 分別gah 生母、 生父 做伙住, 遭受姦害。 14歲e時, 仝款 遭受性侵 伊 生一個 紅嬰仔, 無外久 qin-a diorh 翹去a。
了後 再搬去 生父hia , 生父gah後母 鼓勵伊、 支持伊, 再進入 中學 完成高中 學業。 期間, 參加 話劇社、 全國法庭辯論聯盟 等, zit時e伊 人緣真好, 伊ma當選做 全國白宮青少年會議e 二個代表 之一。
1969年, 伊開始 養成 寫日記e 習慣, 一直保持 繼續無斷。 隔冬, 選著 WVOL電台主辦e 防災小姐, gah第一屆 Tennessee 黑人小姐。 二冬後 高中畢業 得著Tennessee州立大學 獎學金。 Nashville WVOL電台 請伊做 週末新聞 主播, 伊是 美國播報史 第一個 上少年e 非裔報導員。
1984年 去Chicago城, 擔任“qau早 ! Chicago” 節目主持人。
1985年 參演“紫色姊妺花”, 扮Sophia角色, 得著 Oscar獎提名。
1986年 是 一個關鍵點, 伊e節目 改做 “Oprah show ”, 開始 全國播送。
1988年, 得著 有史以來“國際電視廣播協會 年度 風雲人物”e 上少年 得獎者。 創立 Harpo (Oprah 逆向拼法) 節目 製作公司, 是 第一個 黑人女性頭家。
1993年 Clinton總統簽署 Oprah所發起e “國家兒童保護法”。
1996年 成立 Book Club, Oprah選冊 變做 固定 節目內容。
1998年 得著 日間Emmy Awards (艾美獎)。 《時代雜誌》講 伊 是 二十世紀 上有 影響力e 人士 之一。
2000年《Oprah雜誌》創刊、 再發行 國際版。
2002年 得著Princeton大學 榮譽博士學位。 閣得著 Bob Hope 人道主義獎。
2003年 得 “ Marian Anderson”獎; 成做 第一個 黑人 億萬富翁。
2006年 入選“富比士雜誌” 所公佈e“年度百位名人 權力排行榜”名單。
2007年 di南非 成立 Oprah女子領袖學院、 開設“The Secret”節目。
Oprah 出名 是 按 電視時代 開創以來 美國特有e Talk Show節目 開始發酵。 聰明e伊 知影創意 是什麼, 做 伊家己e特色 是什麼。 伊e節目 全球 一禮拜 有數千萬人 收看, 廣告收入 可觀, 加上 伊qau 投資理財, 錢絞錢 事業 愈做愈大, 名聲 lu來lu透, 身邊吸引 真濟人才。
上聰明e是 有錢、 有名e Oprah 有真好e 形象, 伊做好事 出手大方, 閣有眼光, 尤其是 對 弱勢兒童e 注心 到 南非女子領袖學院e 創辦, 使得 伊 講一句話, 全世界 攏會pah-ga-ciunn [打噴嚏], 動能擴散e 影響度 無輸 美國總統 gah 任何 Hollywood大明星。
名利雙收e Oprah ui早年 到 青春期, 伊有真濟 暗澀e 人生過往, 伊無向 悲慘e命運 投降, 對家己 負責任, 發揮家己e 優點, 步步用心 珍惜 難得e機會, 或者是 專精神 用心開創 成功之路。
強者 是 自動e, 伊 無ho 生長e過程 壓倒落去, 困苦壓抑e 陰影 顛倒是 伊關懷 兒童 gah 黑人女性e 動力, 若是 命中ho伊 去受zia-e苦難, 苦汁e吞腹, 有智慧e人 經常會 ga轉變。
咱看伊e 前半世人, 已經交出 一張漂撇e 成績單 a, 台灣人講:“紅sui、 黑大範”, 伊 是“Black is beauty”美國黑人 爭人權 脫離 “Negro” 烏奴鬼身份e 優秀典範。
美國內戰 以後, 制度形式上 Linkon總統 已經解放 烏人奴隸 a, 事實上 境內e 種族歧視 仝款存在, Martin Luther King 博士、 南方書寫作家、 gah 濟濟無名e 男女 參與著 爭取人權e 運動, ui Bush總統 延用 非裔才女-- Rice做國務卿, 到2008年 第一位 非裔總統 – Obama 做白宮e主人, 這是一條 真長e路途, Oprah講過 m愛去cap政治, di政治之外 咱可 加減看出 Oprah 運用媒體力 按怎拚勢 di文化軟體e 經營頂面。
M通輕視 zit位 黑美人!

2. m通輕視 閱讀e魔力
出身卑微 m是罪惡, 有勇氣 去奮鬥 ziann是重點。
閱讀 幫助Oprah 行向 彩色人生, 讀冊 是 真值得e 投資項目。
讀冊 edang gah作者 做伙思考、 心思安靜, 平常e 一寡 疑難雜症 會得著 答案。 讀冊e好處, 有 資訊搜取、 增進 思考力、 美化內心 兼顧 美容健身, 當然 可循序 會知影 存在 di Oprah頭殼內e 思維, ui 抽象 化做行動, 變做財富 歡喜甘願 去幫助人e 所有e祕密。
讀冊 ho Oprah樂觀、 有自信, Oprah 聰慧e所在 di 伊得著e 好處, 真熱情deh gah人分享, zit種特質, 是 伊先感動 了後, 再放送ho 觀眾、讀者e 力gah光。
1996年 成立 Book Club, Oprah選冊 變做 固定e 節目內容。 讀冊會 是 推薦著作 ho觀眾, 經過節目 選取紹介e冊 時常攏有 大銷路, 使得冊商 歡頭喜面, 甚至 Oprah 被奉稱做 美國讀冊e 文藝復興e 救世主。
伊 自辦e《Oprah雜誌》 m是ganna 滿足 女性華榮e心、 ma顧著 生活現實需要、 心靈養分。 服裝、 化粧品、 美食、 家庭、 健康、 愛、 友情、 性gah 約會、 創造力、 自由、 冒險 等 主題gah專欄。
別人寫e 好冊, Oprah有心做 宣傳, mganna ga電視節目 加入變化 帶來新奇, 選冊話題 gah 冊e內容 提醒公眾 參與閱讀e 實質行動。 Di節目 公開 入選佳作 之前, 一箱一箱e 冊 貼著封條 會 事先送去 圖冊館, 條仔頂面 注明:“m通拍開, 愛到……”。 Zit款親像 嘉年華e 探索心靈, 變做 期待歡喜e 全民閱讀 連結運動。
1999年, Oprah得著 國家圖書基金會 50週年紀念金獎, 伊表示, 冊本一直是 伊生活中e 良師好友, 帶來快樂 解憂劑, 幫伊了解 家己gah外在e 世界。
喜愛讀冊e 人, 咱ga叫做 冊蟲, Oprah親像是 娘仔[蠶] 一直吸收 養分, 再吐出美麗e 蠶仔絲e 大姑娘。 2004年4月12, Random House di 《紐約時報》 刊一則 全版廣告:“多謝你! Oprah!”, 感謝伊 多年來 為“ 冊本、 作家 gah 讀者”盡心付出e 感激。
有人講 Oprah 烏閣大箍, 為什麼 伊hiah-nih-a 受歡迎? 因為 伊是眾人e 貼心好友, 因為 閱讀ho伊 內心豐富 講話 有新題材、 有內容, 而且 接近有 面面看顧e 功能, 按呢, 無形中 鬱卒e國民 有一個 心靈e 寄託gah安慰, 國家教育體制 以外, 一個 吸引人心e 閱讀力量 deh形成, 同時 改變 電視 小報 八卦雜誌 ho咱看了 會掠狂e 印象。
當選過 黑人小姐e Oprah, 本來無vai 啊, 有了 冊本e修養, 迷人自有 發射。
M通輕視 閱讀e魔力!

3. m通漏過 任何 可幫助人e 機會
眾人deh 尊敬Oprah, m是單純 deh呵咾伊e 巧勢成就 gah 企業手腕, 真正e份量, 一部份 來自伊 樂善好施e 誠心誠意 gah 行動。 伊一向攏 強調自助、 天助 , 以 家己生長期e 遭遇, 將心比心 來幫助 可憐人, 自助以外 伊發揮 人助e 實際行動。
2007年di南非 成立 Oprah女子領袖學院、 開設“The Secret”節目, 具體gah啟蒙, 硬軟體 同時進行, 這m是 政府deh 消耗預算, 是 個人e願力。
Oprah女子領袖學院, 有 設備舒適e 高雅esalon、 yoga體操室, 批評者講: 錢愛用di 北美gah南非e 教育利他 頂面。 Oprah 應講: 美好e環境 可激發 未來 非洲領袖e 偉大心胸。
The Secret節目 推崇 自助負責e 自重價值, 宣導 人透過 積極e思考 可改變 咱e人生, 正面e思考 可喚醒 好結果e 導向。
掠魚ho人 了後 愛教人 按怎掠魚, Oprah 一再強調 自我積極e 負責態度, 必然 愛ui家己e 奮發意志 落實, 有實行力 自救, 這是 自愛自重, 無按呢, 去qiu一個 若殭屍e人, 有路用 嗎?
初念淺 轉念深, 1993年 Clinton總統簽署 Oprah所發起e “國家兒童保護法”, 可見 Oprah 一路行來e 徹底。
Oprah ho我想起 1984年代 我e編目 黑人女教授 -- Clark博士, 健美e身材、 伶俐e頭殼、 嚴厲e教學、 溫和e紅心。 Dr. Clark 無疑是 美國黑人 奮鬥史e 一個 小縮影。 Oprah心靈 一直kng著 zit個傳統。
有 成就 了後, m通漏過 任何 可幫助人e 機會。

4. m通認為 運氣好 是 能力好
M通ve記得, zit位 嘩水會堅凍e 女大亨(tycoon), 伊 按 十四五歲e 青少年起 一直保持 寫日記e 祕方。 Di 眾人deh 呵咾 “Black is bright”e 富翁、 女王、 聖母e 叫聲中, 伊代表著 美國精神e 一部份, 時常 伊去名校 開課、 演講, 一張 大學文憑 已經 無算什麼, 請問 一個 博士學位 愛讀幾冬? Oprah 二三十冬di 廣大e 社會大學, 面對大眾 開啟一條 壯觀大道, ui無到有, 伊 樂觀進取、 認真拍拚, 不時diorh deh 演練gah設想, 成名了後, 伊知影 馬太效應, ho 好e 閣卡好, 巧利柔情, 是 伊 腳踏實地e 經營, m是 天公伯仔 ui 天撥落來e 好運氣。
M通掠準 運氣好 是 能力好! 平常時 準備ho好, 先犁田, 日光 水份 種籽 氣候 各種條件 攏飽滿, 辛苦得來e 食著卡有 真滋味。

(張春凰200908)

延伸閱讀
Helen Bannerman。 The Story of Little Sambo. London:Grant Richards,1899。
Helen S. Carson 著; 洪士美 譯。 全世界上有影響力e女人:歐普拉。台北:圓神,2006。
張春凰。 愛di 土地發酵。 台北:前衛,2000。
宋東。 談話節目主持人 歐普拉- 給年輕人的三堂課。 天下雜誌 403期, 200808。
Rhonda Byrne著;謝明憲 譯。 祕密。 台北:方智,2007。
網站:Oprah.com- Live Your Best Life

daiqi007 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()