台灣俗語教學 研習講義
吳長能老師 全羅編寫 張春凰老師 漢羅加註 2010/0627
台灣諺語集
1. ìāu gùì ge sè rī.
2. sīng li cųi huē lùi lųi.
3. cān lĕ gām zùi guè dang.
4. sī gue ua duą bĭng.
5. si a à ngę cùi bue.
6. hor sim ho lŭi zim.
7. duą zih gorh hìng tĭ.
8. kì sō ziu bhę à ṉng.
9. bhę siⁿ kān tuā cù biⁿ.
10. gām zią bhōr siāng tāu diⁿ.

11. sēn rĭn pà gò ų sĭ cor.
12. zę hō ziąⁿ dit lāng tiąⁿ.
13. ų zīⁿ lăng kit zią miā.
14. bųn duāⁿ giām lam nuā.
15. ghū diāu lāi dak ghū bhòr.
16. gą tīⁿ gong ziòr dàⁿ.
17. zįt gī càu, zįt diam lō.
18. ų cųi gong gah bhōr nuā.
19. sēn sīⁿ ĕn, zu lāng hōk.
20. tīⁿ gong tiàⁿ ghong lăng.

21. hì bēⁿ ka kią gù lāng ĕ.
22. zòr lăng dor bìng zòr ge dor cìng.
23. bhę hiau sai zŭn hiām ke uan.
24. duą bhąk sīn niŭ cuę bhōr ząu.
25. cēn gim bhe cų bhąn gim bhe cù biⁿ.
26. lam lam bhè mą ų zįt bo tāt.
27. sè kang m̱ bò duą kang giòr kò.
28. hiām huę ziah sį bhe huè lăng.
29. ų iūⁿ kuàⁿ iūⁿ bhōr iūⁿ gą gį siūⁿ.
30. lăng ną sue, zìng bū à sīⁿ cài gue.

31. sīⁿ gē nn̄g bhŏr , bàng gē sài ū.
32. sāⁿ nĭ zįt lūn, hor pàiⁿ ziàu lŭn.
33. cut suāⁿ liàu ziah ciàⁿ ī sing.
34. hor zìng m̱ tuăn, paiⁿ zìng but duān.
35. it giam rį go, bhōng lā à giām se ko.
36. zįt lăng zįt gē dāi, gōng mà sūi lāng cāi.
37. lāng zĭng gong lāng uē, lāng āu gong gui uē.
38. tīⁿ dìng tīⁿ gong, dę ē bhor gų gong.
39. tiⁿ bhōr ziàu gà zì, lăng bhōr ziàu dor lì.
40. cių tău ną kią hō zāi m̱ giāⁿ cių bhuè zòr hōng tai.

41. ų gong bhōr siùⁿ pà puą dior buĕ.
42. siàu lĕn bhę hiau siūⁿ, zią lāu m̱ ziāⁿ iūⁿ.
43. ghuę sīng à zią bhor gū, cīn ciųⁿ zią dąu hū.
44. bhąk ziu huē hue bū à kuàⁿ zòr cài gue.
45. siⁿ e ciaⁿ zįt biⁿ , iòng ę gōng lŏr ka duą tiⁿ.
46. cēⁿ ziah dor bhōr gąu, gorh ų tāng hor pąk guaⁿ.
47. sīng hą ciù ųi giŏng , bhąn hą ciù sių zāi iong.
48. gāng ŏ zįt diam guāt, gong puą m̱ dąt zĭⁿ.
49. ząi seⁿ zįt liąp dāu ka iāⁿ si liàu bài dī tău.
50. gē giam tąn ka bhē sąn gē giam kiōrh ka sing gą lāng ziōrh

51. li kuàⁿ ghua pu pù ghua kuàⁿ li bhų bhū.
52. cuàn giăⁿ bhōr hor lō, cuàn cūt bhōr hor bō.
53. cau suāⁿ hong dik a hō gīm bāu lì duą lō.
54. dn̄g suaⁿ guè dāi uăn sīm guaⁿ get gūi uăn.
55. āng gī à ną ziųⁿ cių tău lōr hàn kā à bhąk sài lău.
56. siàulĕn ną bhōr zįt sĭ ghōng lo biⁿ na ų iu ìng gong.
57. dn̄g gang bhąng lor hō kit ziah bhąng po dō
58. dāi uăn zau tàu tąu gū suaⁿ iū bhę gąu.
59. gę lăng bhōr siăⁿ zią bà dor giăⁿ.
60. rįt tău cià iąm iām sūi lăng gò sèⁿ miā.
61. sū lăng m̱ sū dīn sū dīn paiⁿ kuàⁿ` bhīn.
62. sī puĕ ua guaⁿ hok lok zau rįp suaⁿ
63. dān lĭm mua tēn hā cun e ho gàu gā.
64. ę sĭng bhę sĭng bīn nn̆g tę zìn zĭng.
65. rįp gąu si bhōr lāng kąu.
66. li kòr guaⁿ ghun kòr suaⁿ.
67. lām mn̆g ų ma zò sē mn̆g ų lān ī su.
68. zįt dąi cin nṉg dąi biàu sāⁿ dāi kì liau liàu..
69. hue cia zau giăⁿ du du gior cit diàm gho hun gàu bāng giŏr.
70. dę it ghōng zìng gām zią ho huę siā bōng dē rį ghōng zią hun cuē hong dę sāⁿ ghōng suan gì ųn dōng.
71. dę it hòr bhę bing dę rį hòr zòr ī sing.
72. bhi gok cut dam a ga dāi uăn cut tō ka.
73. lām hōng pąu bak tēn ding.
74. ząp īt zią gàu ząp cīt zią gah zįt ę bak dò bit bīt.
75. pà mī puē biàⁿ zàu ka.
76. ìāu gùì ge sè rī. 枵鬼假細膩
77. sīng li cųi huē lùi lųi. 生理嘴 花lui-lui
78. cān lĕ gām zùi guè dang. 田螺gam水過冬
79. sī gue ua duą bĭng. 西瓜倚大爿
80. si a à ngę cùi bue. 死鴨仔 硬嘴bue
81. hor sim ho lŭi zim. 好心ho 雷zim
82. duą zih gorh hìng tĭ. 大隻雞 慢啼
83. kì sō ziu bhę à ṉng. 去蘇州賣鴨卵
84. bhę siⁿ kān tuā cù biⁿ. Bhe 生牽拖厝邊
85. gām zią bhōr siāng tāu diⁿ. 甘蔗無雙頭甜

86. sēn rĭn pà gò ų sĭ cor. 仙人拍鼓 有時錯
87. zę hō ziąⁿ dit lāng tiąⁿ. 坐ho正 得人疼
88. ų zīⁿ lăng kit zią miā. 有錢人 乞食命
89. bųn duāⁿ giām lam nuā. 笨惰 兼lam-nua / 邋遢
90. ghū diāu lāi dak ghū bhòr. 牛椆內 觸牛母
91. gą tīⁿ gong ziòr dàⁿ. Ga天公借膽
92. zįt gī càu, zįt diam lō. 一支草 一點露
93. ų cųi gong gah bhōr nuā. 有嘴講gah 無nua
94. sēn sīⁿ ĕn, zu lāng hōk. 先生緣 主人福
95. tīⁿ gong tiàⁿ ghong lăng. 天講疼憨人

96. hì bēⁿ ka kią gù lāng ĕ. 戲棚腳kia久人e
97. zòr lăng dor bìng zòr ge dor cìng. 做人dor bing 做雞dor cing
98. bhę hiau sai zŭn hiām ke uan. bhe曉駛船險溪窄
99. duą bhąk sīn niŭ cuę bhōr ząu. 大目新娘 找無灶
100. cēn gim bhe cų bhąn gim bhe cù biⁿ. 千金買厝 萬金買厝邊
101. lam lam bhè mą ų zįt bo tāt. Lam-lam馬 一步踏
102. sè kang m̱ bò duą kang giòr kò. 細孔m補 大孔叫苦
103. hiām huę ziah sį bhe huè lăng. 嫌貨ziah是 買貨人
104. ų iūⁿ kuàⁿ iūⁿ bhōr iūⁿ gą gį siūⁿ. 有樣看樣 無樣家己想
105. lăng ną sue, zìng bū à sīⁿ cài gue. 人若衰 種匏仔 生菜瓜

106. sīⁿ gē nn̄g bhŏr , bàng gē sài ū. 生雞卵無 放雞屎e有
107. sāⁿ nĭ zįt lūn, hor pàiⁿ ziàu lŭn. 三年一閏 好歹照輪
108. cut suāⁿ liàu ziah ciàⁿ ī sing. 出山了 才請醫生
109. hor zìng m̱ tuăn, paiⁿ zìng but duān. 好種m傳 歹種不斷
110. it giam rį go, bhōng lā à giām se ko. 一兼二顧 摸蛤兼洗褲
111. zįt lăng zįt gē dāi, gōng mà sūi lāng cāi. 一人一家代,公媽隨人cai
112. lāng zĭng gong lāng uē, lāng āu gong gui uē. 人前講人話,人後講鬼話
113. tīⁿ dìng tīⁿ gong, dę ē bhor gų gong. 天頂天公, 地下母舅公
114. tiⁿ bhōr ziàu gà zì, lăng bhōr ziàu dor lì. 天無照甲子, 人無照道理
115. cių tău ną kią hō zāi m̱ giāⁿ cių bhuè zòr hōng tai. 樹頭若徛ho在 m驚樹尾做風颱

116. ų gong bhōr siùⁿ pà puą dior buĕ. 有功無賞 拍破dior賠
117. siàu lĕn bhę hiau siūⁿ zią lāu m̱ ziāⁿ iūⁿ. 少年ve曉想 食老m成樣
118. ghuę sīng à zią bhor gū cīn ciųⁿ zią dąu hū. 外甥仔食母舅 親像食豆腐(阿舅飼養外甥,理所當然)
119. bhąk ziu huē hue bū à kuàⁿ zòr cài gue. 目睭花花 瓠仔看做菜瓜
120. siⁿ e ciaⁿ zįt biⁿ iòng ę gōng lŏr ka duą tiⁿ. 生e請一邊 養e功勞卡大天
121. cēⁿ ziah dor bhōr gąu gorh ų tāng hor pąk guaⁿ. 生食dor 無夠 閣有通好曝干
122. sīng hą ciù ųi giŏng bhąn hą ciù sių zāi iong. 先下手為強 慢下手受災殃。( 相打時,先下手者佔便宜)
123. gāng ŏ zįt diam guāt gong puą m̱ dąt zĭⁿ. 江湖一點訣 講破m值錢
124. ząi seⁿ zįt liąp dāu ka iāⁿ si liàu bài dī tău. 在生一粒豆 卡贏死了拜豬頭
125. gē giam tąn ka bhē sąn gē giam kiōrh ka sing gą lāng ziōrh. 加減趁 卡bhe散 加減拾 卡bhe ga人借

126. li kuàⁿ ghua pu pù ghua kuàⁿ li bhų bhū. 你看我pu-pu 我看你霧霧
127. cuàn giăⁿ bhōr hor lō cuàn cūt bhōr hor bō. 傳囝無好路 傳出無好步(bheh緊 無好辦法)
128. cau suāⁿ hong dik a hō gīm bāu lì duą lō. 草山風 竹(湖)仔雨 金包里大路 ( 形容 陽明山景物e台語俗諺, 現在「魚路」古道探索 是 後來e便稱, 「金包里大路」是伊原先e俗名)
129. dn̄g suaⁿ guè dāi uăn sīm guaⁿ get gūi uăn. 唐山到台灣 心肝結規丸
130. āng gī à ną ziųⁿ cių tău lōr hàn kā à bhąk sài lău. 紅柿若出頭 羅漢腳仔目屎流
131. siàulĕn ną bhōr zįt sĭ ghōng lo biⁿ na ų iu ìng gong. 少年若無憨 路邊若有萬應公 (唐山e一寡「少年」,當初並無 三思而行,就離開原鄉,移民到台灣,一時舉頭無親,卻四處流浪,最後客死異鄉, 變成孤魂 ho人拜)
132. dn̄g gang bhąng lor hō kit ziah bhąng po dō. 長工望落雨 乞食望普渡
133. dāi uăn zau tàu tąu gū suaⁿ iū bhę gąu. 台灣走透透 龜山猶未到(宜蘭 龜山島 脫離了 實際生活場所, 成為可觀看 但不可到e禁地, ma是 氣象變化明顯e指標 落雨罩霧 神祕氣氛)
134. gę lăng bhōr siăⁿ zią bà dor giăⁿ. 基隆無城 食飽dor行 (有影,di基隆市區seh來she去e, 過客濟過在地人, 海港各種人濟)
135. rįt tău cià iąm iām sūi lăng gò sèⁿ miā.日後赤炎炎 隨人顧生命
136. sū lăng m̱ sū dīn sū dīn paiⁿ kuàⁿ` bhīn.輸人m輸陣 輸陣歹看面
137. sī puĕ ua guaⁿ hok lok zau rįp suaⁿ. 西皮倚官 福祿走入山 (宜蘭西皮、福祿之爭:西皮派依靠官方;福祿派領袖陳輝煌則率領大家跟隨羅大春去開發蘇花公路。 西皮濟,不如福祿齊。)
138. dān lĭm mua tēn hā cun e ho gàu gā. 陳林滿天下 cune ho狗咬
139. ę sĭng bhę sĭng bīn nn̆g tę zìn zĭng. 會成未成 檳榔 提做前
140. rįp gąu si bhōr lāng kąu. 入教是無人哭
141. li kòr guaⁿ ghun kòr suaⁿ. 你靠官 阮靠山
142. lām mn̆g ų ma zò sē mn̆g ų lān ī su. 南門有媽祖 西門有蘭醫師
143. zįt dąi cin nṉg dąi biàu sāⁿ dāi kì liau liàu..
144. hue cia zau giăⁿ du du gior cit diàm gho hun gàu bāng giŏr.
145. dę it ghōng zìng gām zią ho huę siā bōng dē rį ghōng zią hun cuē hong dę sāⁿ ghōng suan gì ųn dōng. 第一憨 種甘蔗ho會社磅 第二憨 食薰吹風 第三憨選舉運動
146. dę it hòr bhę bing dę rį hòr zòr ī sing. 第一好賣冰 第二好 做醫生
147. bhi gok cut dam a ga dāi uăn cut tō ka. 美國出打馬膠 台灣出土腳
148. lām hōng pąu bak tēn ding. 南蜂炮 北天燈
149. ząp īt zią gàu ząp cīt zią gah zįt ę bak dò bit bīt.
150. pà mī puē biàⁿ zàu ka. 拍棉被 拚灶腳
創作者介紹
創作者 daiqi007 的頭像
daiqi007

daiqi007

daiqi007 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()