Ma-gai ē gò-sū/ghūan-zōk: Li Siau-hong, gai-sià: Ghō Diāng-lĭng
Gā-na-dāh ē Ma-gāi bhok-su di 1872 nĭ lāi bak Dai-ŭan tūan-gąu, sių-dior ząi-dę-lăng ē bhu-riok, dàn zior-tău, pùa sai-riōr, sin-zì siōr gàu- dng. dąn-si cųa Dāi-ŭan bēⁿ-bō-zok zā-bho-lăng zòr bhò ē Ma-gai, bàh-buaⁿ tūn-lùn, ī orh ę-hiau gųt-liu ē Dąi-ghì, zit bhin bò-dō, zit bhin tè Dāi-ūan-lăng bhen-hųi bhan cùi-kì. Ma-gai di Dāi-ŭan cīn-ciù gą Dāi-ūan-lăng bhàn gųe ē cùi-kì zong-giōng ų nng bhān zit cīng ghųa kì. Ling-ghųa Ma-gai gorh bhen-hųi sàng Mā-la-li-à ē dik-hąu-iorh gīm-gē-ląp-song ho sàn-ciāh ē hųan-zià.
‘Ma-gai ē bęh ior-zùi’sùah cut-miă ki ląi. 129 nī zĭng (1880 nĭ), Ma-gai di Dąm-zùi kāi-set ‘Gāi ī-gùan’, si bak Dāi-ŭan dę-it gīng sē-īuⁿ-sīk ē bęⁿ-īⁿ. sųa lorh di 1882 nĭ gorh gèn-lip ‘li hąk dng dųa sū-īⁿ’(dior si ghū-gīn hąk-dng, di gīn-a-rit ē zīn-li dąi-hak ląi-dè) nng nī āu gorh còng-lip Dąm-zùi lu hąk-dng, si Dāi-ŭan dę-it gīng lu-zu hąk-hāu. 1901 nĭ Ma-gai gùe-sin, ūi-ghĕn gāu-dąi māi-zòng diàm Dāi-ŭan. gīn-a-rit Dąm-gāng diōng-hak ląi-bhīn Ma-gai ē bhōng-à ų zit dè zior-bi, ding-bhīn sū-sia dior Ma-gai zùe-āu ē zit siu si, ding-bhīn si an-ne sià, ‘ghun zīn sim so ąi ē Dāi-ŭan āh! ghun gą iu sing zī nĭ zūan-bō hòng-hęn ho lì, ghun zīn gà-ì di zia dųa lorh ląi. ghun lān-hun-lān-sią e Dāi-ŭan āh! ghun gą iu sing zī nĭ zūan-bō hòng-hęn ho lì…ghun zīn hūaⁿ-hi di zia kùaⁿ hng-hng ē so-zāi. di hit ē dųa pōr-lōng pà hųaⁿ-biⁿ ē hiang-liąng siaⁿ diōng-gan, di hit ē iōr-iōr- hàiⁿ-hąiⁿ e dik-ną cių-ìm ę-ka, dąn-ghųan ę-dàng cųe dior ghun ē gūi-siōk, dng-dāng ghun hong-hęn sīng-ghăi get-sōk ē sĭ.’ Ding-bhīn ē gò-sū ho lan gam-gak Ma-gai dùi Dāi-ŭan sit-zāi zīn ų tìaⁿ-sim ląh.

daiqi007 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()