Lān Da̱i-ūi ī-sū/ghūan-zōk: Li Siau-hong, gai-sià: Ghō Diāng-lĭng
1899 nĭ, īng-gōk gī-dōk diuⁿ-no-ga̱u bho̱k-su Lān Da̱i-ūi ī-su di̱ Ziōng-hu̱a kāi-set Du̱a-siā Diuⁿ-no-ga̱u be̱ⁿ-īⁿ(zit-mà ē Ziōng-hu̱a Gī-dok-ga̱u be̱ⁿ-īⁿ).1928 nĭ, u̱ zi̱t ē Dāi-ŭan siàu-lĕn Ziū Gīm-ia̱u zìaⁿ-bĭng kā-dā-u siak siu̱-siong, sè-kùn gam-riàm, dì-su kāng-cu̱i nūa ciòr ghu̱a dn̆g, kiong gīaⁿ ài gì ka. Lān ī-su gong, ‘zìng pŭe ciu-sūt hu̱an-se̱ si̱ zi̱t ē hī-bhāng.
da̱n-si̱ zìng-pŭe ciu-sūt bho̱k-zĭng gān-nā si̱ sū-bhi̱n li-lūn, iah-bhu̱e zīn-zìaⁿ sīng-gong.’ dn̄g Lān ī-su di siōng nau-gin ē sī-zūn, ga̱ng-kuan si̱ īng-gok-lăng ē Lan hū-rĭn gong, ‘ga-su gùa ghua ē pūe-hu, bo gàu Gīm-ia̱u ē kāng-cu̱i, gam e̱-sāih?’ Lān ī-su zùe-āu ziap-siu̱ Lān hū-rĭn ē ì-ge̱n, zìn-hĭng Dāi-ŭan li̱k-su siōng de̱-it bài ē zìng-pŭe ciu-sūt. zit du̱aⁿ “cet hu zī a̱i” ē gò-sū, bèn-zòr Dāi-ŭan ghu̱a-kōr ī-su kō-a-lāi bhen-lē ē bhīng-ghĕn. zit u̱i īng-gok-lăng gùa ī du̱a-tùi ding-bhīn ē zi̱t dè pūe-hu ho̱ Dāi-ŭan siàu-lēn-gē-à, zit ziong tìaⁿ-sim si̱ ciāu-uat zing-zōk ē sè-gān zĭng. si̱t-zāi sù lāng kīm-pu̱e gah ha̱k-sip.

daiqi007 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()